VIA Livslang Læring-mennesker på vej i fodgængerfelt

Læring hele livet

VIA Livslang læring

Center for forskning & udvikling

VIA Livslang Læring arbejder med forskning og udvikling inden for uddannelse og kompetenceudvikling i bred forstand, og vi er er optaget af uddannelse og læring i et sammenhængende livs- og samfundsperspektiv. 

Om centret

 • Forskningsområder

  Vi skaber viden om livslang læring ud fra flere vinkler.

  VIA Livslang Læring er optaget af spørgsmål som: 

  • Hvordan sker læring og kompetenceudvikling i et kontinuerligt livslangt læringsforhold?
  • Hvordan kan karrierevejledning, skoler og uddannelser understøtte børn, unge og voksnes bevægelse gennem liv, læring og arbejde i et livslangt perspektiv?
  • Hvordan kan man forstå unge og voksnes valg af uddannelse og arbejde og betingelserne herfor samt sammenhængen med øvrige liv?
  • Hvordan kan man forstå professioner og professionsudvikling inden for centrets fokusområder?
  • Hvordan er skoler og uddannelser i stand til og parate til at inddrage borgeres kompetencer, viden og erfaringer?
  • Hvordan påvirker erhvervsskolelærernes professionalisme kvaliteten af undervisningen af eleverne?
  • Hvordan hæmmer og fremmer organisatoriske forhold erhvervsskolelæreres mulighed for pædagogisk udvikling?

  Centrets videngrundlag

  Det er centrets ambition, at arbejde for at understøtte børn, unge og voksnes udvikling og læring til glæde for den enkelte, fællesskaber individet indgår i og det fælles samfund. Vores tilgang er en forståelse af forholdet mellem individ og samfund som et dialektisk forhold. Samfundsmæssige strukturer har betydning for menneskers muligheder, samtidig med at mennesker gennem deres handlinger aktivt kan være med til at påvirke de samfundsmæssige betingelser.

  Vi opererer med et bredt kompetencebegreb, der knytter sig til uddannelse, arbejde og hverdagsliv, og som også indeholder værdier og holdninger for den enkelte i de fællesskaber, denne indgår i.
  Et fokus på kompetenceudvikling er for VIA Livslang Læring forbundet med et ønske om at understøtte borgere i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og at skabe en meningsfuld sammenhæng mellem arbejdsliv og de øvrige dele af tilværelsen. Centret ser kompetencer i relation til både det enkelte individs opgaver og ansvar og i relation til vilkår, som også er strukturelt betingede.

  Læring i uddannelse og på arbejdsmarkedet knytter sig til processen med at udvikle og overskride sine muligheder. Det er et individ, der lærer, men læring er forbundet med deltagelse i sociale praksisser, ligesom læring kan indgå i modsætningsfyldte sociale praksisser, som får betydning for det, der læres. Der indgår således mange aspekter i læring, som både er knyttet til individ, sociale sammenhænge og materielle betingelser i en historisk og samfundsmæssig kontekst og praksis. I VIA Livslang Læring arbejder vi ud fra en forståelse af, at de nævnte aspekter er tæt forbundne og ikke kan forstås isoleret.

  Mennesker lærer på mange forskellige måder ved at deltage i forskellige kontekster fra forskellige positioner. Læring er en integreret del af menneskers hverdagsliv og sociale liv og udspringer af menneskers aktive engagementer i og med omverdenen. Individets oplevelse af mening er central for læring – vi lærer, når vi er engageret i et problem eller en udfordring, som vi betragter som relevant.

  I undervisning tilrettelægges læring gennem didaktik med henblik på læringsmuligheder, der faciliterer læreprocesser i samspil med dem, undervisningen retter sig mod og med blik for det samfund, som undervisning skal bidrage ind i.

  I centret arbejder vi med forskningsmetoder, der tager afsæt i praksis og er optaget af praksisudvikling, herunder aktionslæring og -forskning, praksisforskning, etnografiske metoder, grounded theory method, forskningscirkler, casestudier, interviews, fokusgruppeinterviews og observationer. Endvidere arbejder vi med dokumentanalyse, herunder diskursanalyser.

 • Centrets forsknings- og udviklingsprogrammer

  Vores projekter handler om livslang læring med udgangspunkt i praksis.

  Program for realkompetence

  Programmets formål er at bidrage til forskning og udvikling inden for feltet for realkompetence i et nationalt og et internationalt perspektiv, sådan at der sker en fortsat viden- og praksisudvikling for anerkendelse af realkompetencer. Programmet forstår realkompetence i overensstemmelse med bredden i paradigmet Livslang Læring og fokuserer således på et forsknings- og udviklingsfelt for individers karrieremæssige nyttiggørelse af læring tilegnet i mangfoldige sammenhænge.

  Programmet har et særligt fokus på samspillet mellem sektorer for anerkendelsen af individets realkompetencer, herunder formelle uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsorganisationer og arbejdslivet.

  Forskning og udvikling finder sted inden for områder som:

  • Samspillet mellem sektororganisationer om anerkendelse af individers realkompetence som grundlag for job, uddannelse eller anden udvikling
  • Pædagogisk og didaktisk udvikling i de formelle uddannelser til at bygge videre på voksne studerendes livserfaring og realkompetencer i undervisningen
  • Samspillet mellem realkompetence og karrierelæring
  • Inklusion af udsatte grupper gennem kompetenceudvikling og realkompetencevurdering
  • Uddannelsesinstitutionernes varetagelse af realkompetencevurdering og individuel kompetencevurdering (IKV).

  Program for karrierevejledning

  Programmets formål er at bidrage til forskning og udvikling inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i et nationalt og internationalt perspektiv. Programmet forstår karriere som et bredt begreb, der handler om at udforske og håndtere liv, læring og arbejde og samspillet mellem disse i forandringer og overgange på tværs i livet.

  Programmet fokuserer på karrierevejledning i dybden og i bredden, herunder karrierevejledningsindsatser i grundskolen, på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt overgangen mellem disse, og fra uddannelse til erhverv. Endvidere fokuserer programmet på karrierevejledning for voksne i beskæftigelse og uden for arbejdsmarkedet.

  Forskning og udvikling finder sted inden for områder som:

  • Samspillet mellem karrierevejledning og skole eller uddannelsesinstitution, eksempelvis omkring karrierelæring forstået som erfaring med og refleksion over uddannelse, arbejde og sig selv og andre.
  • Organisering af karrierevejledning og samarbejde med andre aktører som skole, uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv.
  • Potentialer og roller for forældre i forhold til unges karrierelæring og valg af uddannelse og erhverv, herunder vejlederes og læreres samarbejde med forældre
  • Karrierevejledningens mulighed for at understøtte øget social retfærdighed og bæredygtighed
  • Udvikling af karrierevejledning som profession, herunder tværprofessionelt samarbejde, professionsetik, karrierevejlederen som agent for faglig udvikling og forandring.

  Program for erhvervspædagogik

  Programmets formål er at bidrage til forskning og udvikling inden for voksen- og ungdomsuddannelser både i et nationalt og internationalt perspektiv samt i det formelle og det parallelle uddannelsessystem. Formålet forstås bredt i forhold til at imødekomme unges og voksnes behov, aktuelle samfundsmæssige behov, den aktuelle politik på området og i forhold til uddannelsesinstitutioners og interessenters forskellige interesser og behov. Programmet har særlig fokus på pædagogik på erhvervsskoler og andre erhvervsrettede uddannelser.

  Forskning og udvikling finder sted inden for områder som:

  • Pædagogisk, didaktisk og faglig udvikling, evaluering og læring herunder integration af it, innovation og entreprenørskab
  • Et bredt og sammenhængende livsperspektiv for de unge og voksne med henblik på inkluderende læringsmiljøer på uddannelsesinstitutioner
  • Læreres pædagogiske uddannelse, kompetencer og identitet herunder digitale kompetencer, innovation samt entreprenørskab set i lyset af livslang læring
  • Uddannelsesinstitutioners organisationer og kulturer
  • Udvikling af teori, metoder og modeller i relation til forskning og udvikling i felten.

   

 • Medarbejdere

  Følgende medarbejdere er tilknyttet centret

  Sanne Haase, docent, ph.d., centerleder

  T: +45 87 55 17 26
  E: saha@via.dk 

  Se alle medarbejdere tilknyttet centret

   

  Program for karrierevejledning

  Randi Boelskifte Skovhus, lektor, ph.d., programkoordinator

  T: +45 87 55 19 81
  E: ras@via.dk

  Bo Klindt Poulsen, lektor, ph.d.-studerende

  T: +45 87 55 19 47
  E: bokp@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil

  Se alle medarbejdere tilknyttet Program for karrierevejledning

   

  Program for erhvervspædagogik

  Christina Højlund, adjunkt, leder af Program for erhvervspædagogik

  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +45 87 55 48 45
  E: choj@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil

  Se alle medarbejdere tilknyttet Program for erhvervspædagogik

   

  Program for realkompetence

  Bodil Husted, lektor, leder af Program for realkompetence

  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: + 45 87 55 18 59 
  E: bohu@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil

  Se alle medarbejdere tilknyttet Program for realkompetence

 • Samarbejdspartnere

  Vi er altid interesserede i nye samarbejdspartnere. Blandt centrets nuværende kan nævnes:

  Danske og udenlandske universiteter

  • Aarhus Universitet 
  • Aalborg Universitet 
  • Roskilde Universitetscenter 
  • University of Iceland 
  • University of Jyväskylä, Finland 
  • Malmö Högskola 
  • JAMK, University of Applied Sciences, Finland
  • NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for lærerutdanning, Norge
  • Høgskolen i Lillehammer, Norge
  • International Centre for Guidance Studies (ICeGS), University of Derby, England.

  Erhvervsskoler, folkeskoler med flere, fx

  • Learnmark Horsens 
  • Tradium, Randers 
  • Aarhus Produktionsskole.

  Faglige netværk og organisationer

  • NVL – Nordisk Netværk for Voksnes Læring
  • EUCEN – European Universities Continuing Education Network  
  • Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training
  • NICE – Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe
  • Nationalt netværk for vejledningsforskning i Danmark
  • Kommunernes Landsforening 
  • Danmarks Lærerforening
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning Danmark.

  Professionshøjskoler:

  • Københavns Professionshøjskole
  • University College Syddanmark 
  • University College Sjælland 
  • University College Lillebælt 
  • University College Nordjylland