Læring og it

Læring og it skaber nye perspektiver i undervisningen

VIA Læring & IT

Center for forskning

Vi forsker i, hvordan brugen af it kan påvirke og udvikle læring, undervisning, kommunikation og samarbejde. Vores fokus er på læring og undervisning i uddannelsessystemet - både grundskolen, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og efter- og videreuddannelsesområdet.

Om centret

 • Forskningsområder

  Vores forskning fokuserer primært på, hvordan brugen af it påvirker læring og undervisning i uddannelsessystemet. 

  Vi forsker i, hvordan brugen af it kan påvirke og udvikle læring, undervisning, kommunikation og samarbejde. Vores fokus er på læring og undervisning i uddannelsessystemet, særligt professionshøjskolerne, men også grundskolen, ungdomsuddannelserne, andre videregående uddannelser og efter- og videreuddannelsesområdet.

  Vores primære forskningsområder er:

  • Digital produktion og design thinking
  • Netbaseret uddannelse og blended learning
  • Digitalt didaktisk design

  Digital produktion og design thinking

  Digitale teknologier som fx 3D-printere, laserskærere, Arduino- og Raspberry Pi-minicomputere anvendes i stigende grad i undervisning. Teknologierne muliggør nye læringsmiljøer, hvor elever gennem eksperimenter og fejlretning kan udvikle og fabrikere deres produkter i et kollaborativt samarbejde. Vi arbejder blandt andet med:

  • Didaktikken omkring elevernes produktionsproces
  • Lærerens rammesætning og facilitering af elevernes faglige og tværfaglige læring
  • Udforskning af læringspotentialet i design- og produktionsorienteret undervisning

  Netbaseret uddannelse og blended learning

  I studiet af netbaserede uddannelser og blended learning anlægger vi et bredt fokus på forskellige undervisningsdesigns, der kombinerer online og face to face-undervisning. Vi arbejder med at skabe viden om de studerendes læringsperspektiv, didaktiske perspektiver i netbaseret uddannelse og strategiske og ledelsesmæssige perspektiver. Vi undersøger blandt andet:

  • De studerendes roller, engagement og forventninger i forhold til fleksible læringsformer og deres studieadfærd i netbaserede læringsmiljøer
  • Underviserens didaktiske facilitering af netbaserede læreprocesser
  • Udvikling af organisatoriske e-læringspolitikker
  • Hvordan en institution kan facilitere og organisere den innovationsproces, det kræver at udvikle et nyt didaktisk design for e-læring

  Digitalt didaktisk design

  Digitalt didaktisk design undersøger samspillet mellem didaktik og design af læringsforløb og læreprocesser i undervisning. Gennem projektaktiviteter arbejder vi med at generere viden om, hvordan forskellige designs for læring kan bidrage til at facilitere læreprocesser. Vi er optaget af det digitale og dets betydning for undervisning og læring. Det digitale er ikke blot en tilføjelse, men bevirker en ændring af både design og designprocessen. Vi arbejder blandt andet med at undersøge:

  • Kompetenceudvikling og læringsdesign – hvordan kan man metodisk støtte undervisere i at arbejde med udvikling af deres undervisning gennem design?
  • Innovation af undervisning i en organisatorisk sammenhæng – hvordan kan undervisere og lærere støttes af deres organisationer i arbejdet med innovative læringsdesigns?
  • Hvad betyder underviseres og studerendes teknologiforståelse for brugen af it i undervisning og læring?
 • Udvalgte projekter

  Vores projekter har fokus på, hvordan brugen af it kan påvirke og udvikle læring, undervisning, kommunikation og samarbejde .

  Det konvergente læringsrum

  Projektet undersøger og kvalificerer planlægning af arbejde med og refleksion over design af it-medieret undervisning hos undervisere ved professionsuddannelserne. Det sker gennem en række casestudier på VIAs uddannelser i perioden 2015 – 2017.
  Målene med projektet er at:

  1. Undersøge underviseres anvendelse af it-didaktiske støtteredskaber til design af it-medierede undervisningsforløb ved hjælp af modellen for "Det konvergente læringsrum"
  2. Kvalificere og videreudvikle modellen for "Det konvergente læringsrum"
  3. Kompetenceudvikle undervisere ved professionshøjskolerne ift. digitalt didaktisk design
  4. Bidrage til udvikling af fremtidens uddannelser i VIA

  Projektleder

  Lars Peter Bech Kjeldsen, forsknings- og udviklingschef
  VIA Sundhed
  M: lpbk@via.dk 

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden


  Demonstrationsskoleprojektet ”IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv”

  Formålet med projektet er at udvikle kompetenceudvikling for lærere med henblik på at øge forekomsten af innovativ undervisning og læring, der anvender it ud fra faglige, pædagogiske og læringsmæssige begrundelser. Resultater fra dansk og international forskning indgår i grundlaget for tilpasning af metoder til praksisnær kompetenceudvikling af lærere, med effekt også for elevers læringsudbytte, læreruddannelsernes undervisere og deltagende lærerstuderende. Gennem erfaringerne fra projektet skabes generaliserbar viden om sammenhænge mellem organisering af kompetenceudvikling, lærerkompetencer, innovativ undervisning og elevers læringsudbytte.

  Samarbejdspartnere: Ministeriet for Børn og Undervisning - Styrelsen for IT og Læring, Professionshøjskolen UC Lillebælt - Læremidddel.dk, Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol - Aarhus Universitet, Institut for Pædagogik og Uddannelse. 

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden
  Projektets hjemmeside


  AR-Sci: Augmented Reality for Science Education

  VIA UC er projektkoordinator af dette internationale projekt, der er støttet af Erasmus+. Projektet løber fra 2014 til august 2017. Formålet med projektet er, at undersøge om og hvordan man kan øge elevers interesse og motivation for de naturvidenskabelige fag i skolen, således at målet om at fremme naturvidenskabelige uddannelser i Europa kan opnås. I projektet er der udviklet en innovativ tilgang til naturfagsundervisning, hvor lærerne inddrager augmented reality-teknologi i en undersøgelsesbaseret tilgang til undervisningen. Ved brug af augmented reality kan naturvidenskabelige processer visualiseres, elevernes aktive rolle i undervisningen styrkes, og deres egen udforskning og undersøgelse af naturvidenskabelige fænomener sættes i fokus.

  Samarbejdspartnere: Høgskolen i Oslo og Akershus - Norge, Skolen i Midten - Hedensted Kommune, JISC - UK, CESGA - Spanien, CPI O Cruce - Spanien. 

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden
  AR-Sci projektets hjemmeside
  Guide til lærere om brug af AR i undervisningen


  Lettere adgang til digitale læringsressourcer via udvikling af fælles standarder og metadata

  Projektet er et undersøgelses- og analyseprojekt, der blev gennemført i 2016 for Styrelsen for IT og Læring (STIL) under Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling. Formålet med projektet er at udvikle fælles standarder, som kan optimere digitalt formidlet deling af undervisningsforløb lærere og skoler imellem. I forbindelse med folkeskolereformen blev der indgået aftale om en fælles brugerportal, hvor læringsplatforme skulle implementeres på alle folkeskoler, og denne undersøgelse knytter sig til udviklingen af den teknologiske infrastruktur herfor. I vores undersøgelser har vi analyseret læreres pædagogiske sprogbrug om undervisningsforløb, behov og motivation for deling af lærings- og undervisningsressourcer og den konkrete anvendelse af de digitale læringsplatforme i 2016.

  Samarbejdspartnere: Rambøll Management Consulting A/S, Ministeriet for Børn og Undervisning - Styrelsen for IT og Læring (STIL). 

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden


  Partnerskab om MOOCs – et pilotprojekt

  De danske professionshøjskoler har i 2016 og 2017 indgået et samarbejde om at udvikle et gratis onlinekursus, en såkaldt MOOC, hvilket står for ”Massive Open Online Course”. Denne MOOC omhandler begrebet ”Den åbne skole”, der indgår i folkeskolereformen fra 2013. I kurset præsenteres forskellige måder at arbejde med den åbne skole i undervisningen, og deltagerne får mulighed for at danne netværk og udvikle konkrete forløb eller projektideer hertil. Formålet er både at tilbyde efter- og videreuddannelse for pædagogisk personale i åben skole samt at udvikle et grundlag for fælles MOOCs i professionshøjskolesamarbejdet. Udformningen af det didaktiske og det tekniske design er centrale elementer i projektet. MOOC’en er åbnet for deltagere i januar 2017 og gennemført to gange, hvorefter kurset er blevet evalueret.

  Samarbejdspartnere: Danske Professionshøjskoler, Undervisningsministeriet 

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden


  Se flere af centrets projekter i UC Viden

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere.

  Thomas Raundahl Mikkelsen, ph.d., programkoordinator

  VIA Sygeplejerskeuddannelsen
  T: +45 87 55 22 69
  E: trm@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Netbaseret sygeplejerskeuddannelse
  • Flipped classroom

  Steen Lembcke, lektor, programkoordinator

  VIA Læreruddannelsen
  T: +45 86 15 38 56
  E: sle@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil

  Særlig viden om
  • Brug af digitale platforme i folkeskolen
  • 3D teknologier og design thinking
  • Inddragelse af elevers uformelle kompetencer

  Lillian Buus, ph.d., programkoordinator

  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +45 87 55 18 93
  E: libu@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil

  Særlig viden om:
  • Design og implementering af virtuelle læringsmiljøer og læringsdesign
  • Didaktik og pædagogik
  • Informations og kommunikationsteknologi (IKT)

  Se en oversigt over centrets medarbejdere

 • Samarbejdspartnere

  Vi samarbejder både med regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere.

  Internationale

  • Supercomputing Centre of Galicia (Spain)
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (NO)
  • JISC (UK) Open University (UK)
  • Universidade de Santiago de Compostela (Spain)
  • Die Berater (Østrig)

  Uddannelsesinstitutioner

  • Aarhus Universitet
  • Aalborg Universitet
  • Professionshøjskolen UCC
  • University College Lillebælt
  • University College Sjælland
  • Professionshøjskolen Metropol
  • University College Syddanmark
  • University College Nord
  • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

  Offentlige samarbejdspartnere

  • Alexandrainstituttet
  • Undervisningsministeriet
  • Styrelsen for It og Læring
  • Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)
  • Region Midt

  Andre

  • Rambøll Management

Få mere inspiration

Cirkeldiagram viser arbejdet med Blended Design

Blended Design

En ny måde at tilrettelægge undervisning på.

Bedre it-kompetencer

Projektet 'IT-fagdidaktik og lærerkompetencer' styrker elevers kreativitet og problemløsning ved at udvikle læreres kompetencer bl.a. i brugen af it.

Augmented Reality for Science Education

Augmented Reality

EU-projekt skal undersøge, om børn får lettere ved at lære naturfag ved brug af AR som læringsredskab.

Bøger

Mød vores ph.d.-studerende 

Vores ph.d.-studerende tager afsæt i praksis og samarbejder altid med relevante offentlige og private partnere.

Konferencer i NNU

Sammen med flere professionshøjskoler arrangerer VIA en årlig konference inden for temaer om netbaseret uddannelse.